02.jpg

August 25, 2015

RODINNÝ DOM

KYNEK, NITRA

V04_FINAL_01C.jpg

Júl 20, 2020

RODINNÝ DOM

NÁVOJOVE, OKR. PARTIZÁNSKE

EXT01A.jpg

Júl 20, 2020

RODINNÝ DOM,

ŠÚDOL, OKR. NITRA

January 25, 2013

RODINNÝ DOM SOLČIANKY

January 25, 2019

1 - IZBOVÝ BYT

TOPOĽČANY

2020CB.jpg

Január 20, 2020

December 10, 2017

RODINNÁ VILA,

 BRATISLAVA

December 10, 2019

1 - IZBOVÝ BYT

4.jpg

December 12, 2017

RODINNÝ DOM TOPOĽČANY

February 10, 2016

RODINNÝ DOM

TOVÁRNIKY

December 10, 2019

INTERIÉR

DOLNÁ LEHOTA

V02.jpg

February 10, 2016

RODINNÝ DOM

TOPOĽČANY

01BFIN.jpg

Júl 20, 2020

RODINNÝ DOM

ŠURIANKY, OKR. NITRA

EXT02A.jpg

November 10, 2017

RODINNÝ DOM,

ZLÍN, ČR

Untitled

Júl, 2020

RODINNÝ DOM,

URMINCE, OKR. TOPOĽČANY

August 25, 2015

RODINNÝ DOM HORNÉ VESTENICE

Júl 20, 2018

VIDIECKÉ SÍDLO

 DOLNÁ LEHOTA

November 20, 2020

2020CHATA-01AA.jpg

Júl 20, 2018

CHATA REMATA,

OKR. HANDLOVˇA

November 10, 2017

RODINNÝ DOM,

KYNEK, NITRA

A03.jpg

Júl, 2020

RODINNÝ DOM,

TOPOĽČANY

KM4A.jpg

February 10, 2016

INTERIÉR BYT,

PREŠOV

IMG_20200804_110051889.jpg

January 10, 2020

INTERIÉR BYT,

PREŠOV

EXT08.jpg

February 10, 2016

05.jpg
06.jpg
04.jpg
Tropical Leaves
02.jpg
1529_1665794043694945_537152816221879770

December 10, 2017

RODINNÁ VILA,

 BRATISLAVA

December 12, 2017

RODINNÝ DOM NEMČICE

Cone Shape Lamps

February 10, 2016

RADOVÉ DOMY NITRA

Kúpelňa_04_04_2020.jpg
EXT-04C-FINA.jpg
14976855_1784813381793010_29034387056651
LOGO02-01.png

"WE LOVE HOME"

ARCHITEKTONICKÁ  ŠTÚDIA ( 7% )

Rozkreslenie pôdorysného, materiálového a hmotového riešenia rodinného domu. Osadenie rodinného domu na pozemku.

Doba rozpracovania 1 - 2 týždne. Následne podľa Obsahuje 2 zmeny. Pri rekonštrukcii zameranie skutkového stavu, jestvujúceho rodinného domu, interiéru je 2Eurá/m²

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE / DÚR

STAVEBNÉ POVOLENIE / DSP

Príprava podkladov pre pripojenie rodinného domu, inž. siete. ( prípojky ) Rozkreslenie pôdorysného, materiálového a hmotového riešenia rodinného domu pre stavebný úrad. Technická a sprievodná správa, Situácia (1:200, 1:500), Pôdorysy (1:100,1:50), Rezy (1:100,1:50), Pohľady (1:100,1:50), Krov (1:100,1:50), Strecha (1:100,1:50), Doba rozpracovania 4-6 týždňov. Bez zmien.

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY/ DRS

DP - Dopravné projekty - vjazd, výjazd, PZ - Projekt dopravného značenia, EŠB- Energetický štítok budovy, energetický posudok budovy

GZ - Geodetické zameranie, BS - Bilancia skrývky, VV- Výkaz výmer, R - Rozpočet. Cena projektu je individuálna od náročnosti zadania.

DOPLNKOVÉ PROJEKTY

1.02 POŽIARNÁ OCHRANA

PO - Projekt požiarnej ochrany, požiarný posudok


1.03 STATIKA

S - Statika stavby, statický posudok


1.04 ELEKTRO 

EP - Elektro prípojka ( prípojka k hranici pozemku),

ER - Elektroinštalačné rozvody (elektro rozvody v stavbe)

PB - Projekt Bleskozvod

1.05 ZDRAVOTECHNIKA

ZTI - Projekt zdravotechnika

PV - Prípojka vody, vodovodná šachta 

RV - Rozvody vody

KP - Kanalizačná prípojka

RK - Rozvody kanalizácie

PČOV - Projekt čističky odpadových vôd

PŽ - Projekt žumpa

1.06 VYKUROVANIE, KÚRENIE

PP - Plynová prípojka

RP - Rozvody plynu, dymovodov 

PV - Projekt vykurovania

EP - Energetické posúdenie budovy

INŽINIERING / VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Cena vybavenia je 3Eurá/m²/rodinného domu 

Doba potrebná na vybavenie rozhodnutí, vyjadrení a podanie žiadostí 6 - 8 týždňov.

KONZULTÁCIE / PORADENSTVO

Cena odbornej konzultácie je 25Eur/hod

KONTAKTUJETE NÁS / CONTACT US

Vyžiadajte si cenovú ponuku. Do správy napíšte stručný popis stavby, počet m², počet podlaží, miesto stavby... my pre Vás radi vypracujeme cenovú ponuku.

Your details were sent successfully!

Mojmírova 1022/11, 955 01 Topoľčany, Slovakia

​Športová 375/26, 972 31 Handlová, Prievidza, Slovakia

Košická 37, 821 09 Bratislava, Slovakia

architekt Michal Hanko

hankoarchitekt@gmail.com

00421 /0/949 096 657

LOGO02-01.png
  • facebook

Bratislava

Topoľčany