Typové projekty rodinných domov

Wave

ARCHITEKTONICKÁ  ŠTÚDIA ( 7% )

 

Rozkreslenie pôdorysného, materiálového a hmotového riešenia rodinného domu. Osadenie rodinného domu na pozemku.

Doba rozpracovania 2 - 3 týždne.

Následne podľa dohody. Obsahuje 2 zmeny.

Pri rekonštrukcii + zameranie skutkového stavu, jestvujúceho rodinného domu + 20% prác naviac

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE / DÚR ( 12%)

STAVEBNÉ POVOLENIE / DSP ( 25% )

 

Príprava podkladov pre pripojenie rodinného domu, inžinierské siete. ( prípojky )

Rozkreslenie pôdorysného, materiálového a hmotového riešenia stavby pre stavebný úrad. 

Technická a sprievodná správa

Situácia (1:200, 1:500)

Pôdorysy (1:100,1:50)

Rezy (1:100,1:50)

Pohľady (1:100,1:50)

Krov (1:100,1:50)

Strecha (1:100,1:50)

 

Doba rozpracovania 4-6 týždňov. Bez zmien.

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY/ DRS ( 25% )

 

DP - Dopravné projekty - vjazd, výjazd

PZ - Projekt dopravného značenia

EŠB- Energetický štítok budovy, energetický posudok budovy

GZ - Geodetické zameranie

BS - Bilancia skrývky

VV- Výkaz výmer

R - Rozpočet

Cena projektu je individuálna od náročnosti zadania.
 

DOPLNKOVÉ PROJEKTY

 

1.02 POŽIARNÁ OCHRANA

PO - Projekt požiarnej ochrany, požiarný posudok


1.03 STATIKA

S - Statika stavby, statický posudok


1.04 ELEKTRO 

EP - Elektro prípojka ( prípojka k hranici pozemku),

ER - Elektroinštalačné rozvody (elektro rozvody v stavbe)

PB - Projekt Bleskozvod

1.05 ZDRAVOTECHNIKA

ZTI - Projekt zdravotechnika

PV - Prípojka vody, vodovodná šachta 

RV - Rozvody vody

KP - Kanalizačná prípojka

RK - Rozvody kanalizácie

PČOV - Projekt čističky odpadových vôd

PŽ - Projekt žumpa

1.06 VYKUROVANIE, KÚRENIE

PP - Plynová prípojka

RP - Rozvody plynu, dymovodov 

PV - Projekt vykurovania

( Vykurovanie rodinný dom 42kWh/m² , teplá voda rodinný dom 12kWh/m²)

Hodnota tepelného odporu obvodovej steny podľa STN 730540

Odporúčaná hodnota je R=4,4m².K/W, cieľová hodnota je R=6,5 m².K/W

EP - Energetické posúdenie budovy

INŽINIERING / VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Cena vybavenia je 3Eurá/m²/rodinného domu 

Doba potrebná na vybavenie rozhodnutí, vyjadrení a podanie žiadostí 6 - 8 týždňov.

KONZULTÁCIE / PORADENSTVO

Cena odbornej konzultácie je 25Eur/hod. 

Ďakujeme za zaslanie spravy!

Bratislava

Topoľčany