Typové projekty rodinných domov

Wave

SLUŽBY

ARCHITEKTONICKÁ  ŠTÚDIA ( 7% )

Rozkreslenie pôdorysného, materiálového a hmotového riešenia rodinného domu. Osadenie rodinného domu na pozemku. Doba rozpracovania 1 - 2 týždne. Následne podľa dohody obsahuje 2 zmeny. Pri rekonštrukcii zameranie skutkového stavu, jestvujúceho rodinného domu, interiéru.

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE / DÚR ( 11% )

STAVEBNÉ POVOLENIE / DSP ( 25% )

Príprava podkladov pre pripojenie rodinného domu, inž. siete. ( prípojky ) Rozkreslenie pôdorysného, materiálového a hmotového riešenia rodinného domu pre stavebný úrad. Technická a sprievodná správa, Situácia (1:200, 1:500), Pôdorysy (1:100,1:50), Rezy (1:100,1:50), Pohľady (1:100,1:50), Krov (1:100,1:50), Strecha (1:100,1:50), Doba rozpracovania 4-6 týždňov. Bez zmien.

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY/ DRS ( 18% )

DP - Dopravné projekty - vjazd, výjazd, PZ - Projekt dopravného značenia, EŠB- Energetický štítok budovy, energetický posudok budovy

GZ - Geodetické zameranie, BS - Bilancia skrývky, VV- Výkaz výmer, R - Rozpočet. Cena projektu je individuálna od náročnosti zadania.

DOPLNKOVÉ PROJEKTY

1.02 POŽIARNÁ OCHRANA

PO - Projekt požiarnej ochrany, požiarný posudok


1.03 STATIKA

S - Statika stavby, statický posudok


1.04 ELEKTRO 

EP - Elektro prípojka ( prípojka k hranici pozemku),

ER - Elektroinštalačné rozvody (elektro rozvody v stavbe)

PB - Projekt Bleskozvod

1.05 ZDRAVOTECHNIKA

ZTI - Projekt zdravotechnika

PV - Prípojka vody, vodovodná šachta 

RV - Rozvody vody

KP - Kanalizačná prípojka

RK - Rozvody kanalizácie

PČOV - Projekt čističky odpadových vôd

PŽ - Projekt žumpa

1.06 VYKUROVANIE, KÚRENIE

PP - Plynová prípojka

RP - Rozvody plynu, dymovodov 

PV - Projekt vykurovania

EP - Energetické posúdenie budovy

INŽINIERING / VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Cena vybavenia je 3Eurá/m²/rodinného domu 

Doba potrebná na vybavenie rozhodnutí, vyjadrení a podanie žiadostí 6 - 8 týždňov.

KONZULTÁCIE / PORADENSTVO

Cena odbornej konzultácie je 25Eur/hod. 

Ďakujeme za zaslanie správy!

Bratislava

Topoľčany